987 Chinese Beginner Conversational Chinese

987 Chinese Beginner Conversational Chinese

memorize.aimemorize.ai (lvl 286)
Section 1

Preview this deck

dì sān

Front

Star 0%
Star 0%
Star 0%
Star 0%
Star 0%

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Active users

0

All-time users

0

Favorites

0

Last updated

2 years ago

Date created

Mar 14, 2020

Cards (208)

Section 1

(50 cards)

dì sān

Front

third

Back

tài guó

Front

Thailand

Back

měi guó

Front

America

Back

kā fēi

Front

coffee

Back

yì dà lì wén

Front

Italian language

Back

shí èr yuè

Front

December

Back

hái shì

Front

or (in a question)

Back

yì dà lì

Front

Italy

Back

xī bān yá

Front

Spain

Back

cài

Front

food

Back

dì èr

Front

second

Back

Front

to drink

Back

jiā ná dà

Front

Canada

Back

yuè

Front

month

Back

xǐ huān

Front

to like

Back

pǔ tōng huà

Front

Mandarin

Back

zhōng wén

Front

Chinese language

Back

liù yuè

Front

June

Back

guǎng dōng huà

Front

Cantonese

Back

chī

Front

to eat

Back

èr yuè

Front

February

Back

yīng guó

Front

Britain

Back

shí yuè

Front

October

Back

qiǎo kè lì

Front

chocolate

Back

ào dà lì yà

Front

Australia

Back

sān míng zhì

Front

sandwich

Back

dì yī

Front

first

Back

sān yuè

Front

March

Back

fǎ guó

Front

France

Back

yì diǎn (r)

Front

a little

Back

dé guó

Front

Germany

Back

fǎ wén

Front

French language

Back

hàn bǎo bāo

Front

hamburger

Back

jiǔ yuè

Front

September

Back

dé wén

Front

German language

Back

sì yuè

Front

April

Back

bā yuè

Front

August

Back

yīng wén

Front

English language

Back

shuǐ

Front

water

Back

yī yuè

Front

January

Back

zhōng guó

Front

China

Back

chá

Front

tea

Back

qī yuè

Front

July

Back

shí yī yuè

Front

November

Back

hán guó

Front

South Korea

Back

xī bān yá wén

Front

Spanish language

Back

mò xī gē

Front

Mexico

Back

xiāng gǎng

Front

Hong Kong

Back

bīng

Front

ice

Back

wǔ yuè

Front

May

Back

Section 2

(50 cards)

huǒ guō

Front

hot pot

Back

guǒ zhī

Front

fruit juice

Back

kě shì

Front

but/however

Back

zhū pái

Front

pork chop

Back

jī ròu

Front

chicken

Back

bēi zi

Front

cup

Back

chǎo

Front

fry

Back

lóng xiā

Front

lobster

Back

shòu sī

Front

sushi

Back

niú pái

Front

steak

Back

chéng zhī

Front

orange juice

Back

hǎi xiān

Front

seafood

Back

bāo zi

Front

steamed buns

Back

kǎo yā

Front

roasted duck

Back

fēi cháng

Front

very

Back

jiǔ

Front

alcohol

Back

miàn

Front

noodles

Back

xiā

Front

shrimp

Back

yì píng shuǐ

Front

one bottle of water

Back

chǎo fàn

Front

fried rice

Back

jiǎo zi

Front

dumplings

Back

niú ròu miàn

Front

beef noodles

Back

Front

fish

Back

zhū ròu

Front

pork

Back

kě ài

Front

cute, lovely, adorable (personality)

Back

piào liang

Front

pretty, beautiful

Back

shā lā

Front

salad

Back

zhōu

Front

porridge

Back

chǎo miàn

Front

fried noodles

Back

nǎi chá

Front

milk tea

Back

yǐn liào

Front

soft drinks

Back

yáng ròu

Front

lamb

Back

shū cài

Front

vegetables

Back

jué de

Front

think, feel (opinion)

Back

jī ròu chǎo miàn

Front

chicken fried noodles

Back

miàn bāo

Front

bread

Back

ròu

Front

meat

Back

páng xiè

Front

crab

Back

mǐ fàn

Front

rice

Back

yā ròu

Front

duck meat

Back

niú nǎi

Front

milk

Back

shuài

Front

handsome

Back

shuǐ guǒ

Front

fruits

Back

píng zi

Front

bottle

Back

gān bēi

Front

cheers! (empty your glass)

Back

mǎ mǎ hū hū

Front

so so, alright

Back

shāo kǎo

Front

barbeque

Back

hún tun

Front

wonton

Back

niú ròu

Front

beef

Back

yì bēi shuǐ

Front

one glass of water

Back

Section 3

(50 cards)

dì di

Front

younger brother

Back

jiě jie

Front

older sister

Back

jiàn shēn fáng

Front

gym

Back

cān tīng

Front

restaurant (nice)

Back

xǐ shǒu jiān

Front

restroom

Back

(fēi) jī chǎng

Front

airport

Back

Front

which

Back

...zài nǎr

Front

where is...

Back

jiā

Front

home

Back

nà lǐ

Front

there

Back

nǎ lǐ/nǎr

Front

where

Back

yòu ér yuán

Front

kindergarten

Back

dà xué

Front

university, college

Back

nǎi nai

Front

grandmother

Back

jiào táng

Front

church

Back

tíng chē chǎng

Front

parking lot

Back

bà ba

Front

father

Back

diàn yǐng yuàn

Front

movie theater

Back

kā fēi diàn

Front

coffee shop

Back

xué xiào

Front

school

Back

zhè

Front

this

Back

jù yuàn

Front

theatre

Back

chāo shì

Front

grocery store

Back

gē ge

Front

older brother

Back

bàn gōng shì

Front

office

Back

mèi mei

Front

younger sister

Back

shāng diàn

Front

shop

Back

suān nǎi

Front

yogurt

Back

píng guǒ zhī

Front

apple juice

Back

pài chū suǒ

Front

police station

Back

Front

that

Back

shū diàn

Front

bookstore

Back

yī yuàn

Front

hospital

Back

huǒ chē zhàn

Front

train station

Back

yé ye

Front

grandfather

Back

jiǔ diàn

Front

hotel

Back

zhōng xué

Front

middle school/high school

Back

gōng sī

Front

company

Back

zhè lǐ

Front

here

Back

shāng chǎng

Front

department store

Back

xiōng dì jiě mèi

Front

siblings

Back

tú shū guǎn

Front

library

Back

yóu jú

Front

post office

Back

rè qiǎo kè lì

Front

hot chocolate

Back

jiǔ bā

Front

bar

Back

xiǎo xué

Front

elementary school

Back

fàn diàn

Front

restaurant (luxurious)

Back

mā ma

Front

mother

Back

yín háng

Front

bank

Back

fàn guǎn

Front

restaurant (small and home-style)

Back

Section 4

(50 cards)

chú shī

Front

chef

Back

biǎo gē

Front

older male cousin

Back

biǎo dì

Front

younger male cousin

Back

qián

Front

money

Back

diàn nǎo biān chéng shī

Front

programmer

Back

yīn yuè

Front

music

Back

zuò jiā

Front

writer

Back

zhī dào

Front

to know (who someone is)

Back

Nǐ xǐ huān tīng shén me yīn yuè?

Front

What kind of music do you like to listen to?

Back

zhōu mò

Front

weekend

Back

biǎo jiě

Front

older female cousin

Back

shāng rén

Front

businessperson

Back

nǚ ér

Front

daughter

Back

lǎo shī

Front

teacher

Back

dà xuéjiào shòu

Front

professor

Back

kuài jì shī

Front

accountant

Back

Wǒ yǒu hěn duō gōng zuò

Front

I have lots of work

Back

wǒ hěn gāo xìng rèn shí nǐ

Front

I'm glad to meet you

Back

Nǐ zuò shén me gōng zuò?

Front

What job do you do?

Back

yī shēng

Front

doctor

Back

yīn yuè jiā

Front

musician

Back

lǜ shī

Front

lawyer

Back

Nǐ (zhōu mò)xǐ huān zuò shén me?

Front

What do you like to do (on the weekends)?

Back

yá yī

Front

dentist

Back

mì shū

Front

secretary

Back

tīng

Front

listen

Back

jīng chá

Front

policeman

Back

yǎn yuán

Front

actor

Back

zuò

Front

to do

Back

wǒ yě shì

Front

me too

Back

gōng zuò

Front

job/work

Back

xué shēng

Front

student

Back

jīng lǐ

Front

manager

Back

yì shù jiā

Front

artist

Back

kē xué jiā

Front

scientist

Back

yùn dòng yuán

Front

athlete

Back

míng bái

Front

understand

Back

shè jìshī

Front

designer

Back

qǐng zài shōu yí biàn

Front

please say it again one more time

Back

jiā tíng zhǔ fù

Front

housewife

Back

gōng chéng shī

Front

engineer

Back

ā yí

Front

aunt

Back

Nǐ xuéshén me?

Front

What do you study?

Back

hù shi

Front

nurse

Back

ér zi

Front

son

Back

shū shu

Front

uncle

Back

rèn shí

Front

to know (someone personally)

Back

biǎo mèi

Front

younger female cousin

Back

gāo xìng

Front

happy

Back

jì zhě

Front

journalist/reporter

Back

Section 5

(8 cards)

kàn shū

Front

to read books

Back

diàn nǎo

Front

computer

Back

kàn diàn yǐng

Front

watch movies

Back

kàn diàn shì

Front

watch TV

Back

diàn yǐng

Front

movies

Back

yǒu yì si

Front

interesting

Back

kàn

Front

to look

Back

diàn shì

Front

TV

Back